“Omezená doživotní záruka”

Platné od 1. 1. 2019 –

Záruční podmínky

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Monolith. Jsme přesvědčeni o kvalitě našich produktů, a proto Vám nabízíme uzavřít s námi záruční smlouvu za následujících podmínek.

 1. Obsah záruky

U všech modelů a příslušenství Monolith zaručujeme

MONOLITH Grill GmbH
Frida-Schröer-Straße 56
49076 Osnabrück

počínaje ověřeným datem prodeje, omezená záruka, že

 • všechny keramické komponenty po celou dobu životnosti zakoupeného modelu Monolith neobsahují vady materiálu, výroby ani zpracování. Naše monolitické modely mají průměrnou životnost 10 let.

 • všechny kovové součásti na monolitu jsou po dobu pěti let bez vad materiálu, výroby a zpracování.

 • grilovací nástroje (příslušenství Monolith) a grilovací stoly jsou po dobu jednoho roku bez vad materiálu, výroby a zpracování.

Pokud váš výrobek Monolith vykazuje v záruční době vadu materiálu, zpracování nebo výroby, a to při správném používání a servisu a pravidelné údržbě podle informací v našich provozních pokynech, opravíme nebo vyměníme výrobek v rozsahu těchto podmínek podle našeho uvážení . Vaše práva z této záruky jsou omezena na právo na doplňkové plnění. Tato záruka neposkytuje žádné další nároky, zejména pokud jde o jakoukoli formu kompenzace.

 1. Prostorový rozsah záruční ochrany

Záruka je prostorově omezena na použití produktu na území Spolkové republiky Německo / Evropské unie. Platí pro produkty, které byly zakoupeny od nás nebo od autorizovaného prodejce ve výše uvedené oblasti.

 1. Osobní rozsah záruční ochrany

Záruka se vztahuje na prvního soukromého kupujícího produktu Monolith. První kupující jsou ti, kteří si zakoupili produkt jako nový od nás nebo od autorizovaného prodejce. Seznam našich autorizovaných prodejců naleznete na adrese https://www.monolith-grill.eu/service/haendlerverzeichnis/. Záruka je osobní a nepřenosná. Záruka vyprší, pokud se první kupující vzdá vlastnictví produktu Monolith, ztratí jej nebo převede na třetí stranu. Za komerční využití našich produktů neposkytujeme žádné záruky.

 1. Žádné omezení Vašich zákonných práv

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo na zákonem stanovená práva z kupní smlouvy na produkt Monolith (§§ 433 a násl. Německého občanského zákoníku). Tato záruka nijak neomezuje vaše zákonná práva.

 1. Nárokování záruky

  a) Pokud bude nutné uplatnit nárok na záruku, kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.
  b) Při registraci reklamace musíte předložit originál faktury nebo potvrzení vystavené autorizovaným prodejcem nebo odpovídající potvrzení. Dále musíte připravit písemný protokol o závadě a spolu s ním nám zaslat reklamovaný produkt, řádně zabalený a bezplatně, na vaše vlastní riziko.
  c) Záruční opravy musí být provedeny námi nebo odbornými prodejci nebo námi autorizovanými smluvními dílnami. Opravy prováděné jinými společnostmi nemají nárok na náhradu, protože na takové opravy a poškození produktu v důsledku toho se tato záruka nevztahuje.
  d) Pokud produkt opravíme nebo vyměníme, bude záruční reklamace na opravený nebo vyměněný produkt platná po zbytek původní záruční doby. Prodloužení záruční doby je vyloučeno.
  e) Vyhrazujeme si právo účtovat poplatek za zpracování ve výši 50 EUR, pokud po kontrole bude zřejmé, že neexistuje žádný nárok na záruku.
 1. Omezení záruky

  a) Záruka se nevztahuje na:
 • Použití produktu Monolith pro komerční účely
 • Opotřebení nebo poškození v důsledku běžného opotřebení
 • Důsledky zanedbané nebo nesprávné údržby
 • Důsledky nadměrného nebo nesprávného použití
 • Opotřebitelné díly (zejména těsnění)
 • Důsledky nesprávného skladování nebo čištění (použití abrazivních nebo korozivních čisticích prostředků / nástrojů)
 • Poškození způsobené nesprávným použitím nebo nesprávným použitím produktu Monolith
 • Důsledky vyšší moci, vandalismu, nehod nebo podobných událostí
 • Důsledky používání dílů nebo příslušenství od jiných výrobců
 • Důsledky nesprávné instalace
 • Vady nebo vady produktů Monolith, které nebyly zakoupeny od nás nebo od autorizovaného prodejce
 • Náklady na dopravu a cestování, jakož i náklady spojené s montáží a demontáží zařízení
 • Veškerá poškození a další následné vady, které se nevyskytly přímo na produktu Monolith
 • Pokud je výrobek Monolith provozován v jiné zemi než v zemi, pro kterou byl původně vyvinut a vyroben námi, musí být na výrobku provedeny možné změny, aby byl přizpůsoben technickým a / nebo bezpečnostním normám této jiné země. Tyto změny nejsou způsobeny vadami materiálu, zpracování nebo výroby produktu a jsou výslovně vyloučeny z této záruky
 • Jste v produktu Monolith provedli změny vy nebo třetí strana.
 • Výrobek Monolith je nadále provozován navzdory funkční nebo funkční vadě.

 1. Aplikované právo

Na tuto záruku se vztahují výhradně německé zákony, s výjimkou prodejního práva OSN.

 1. Klauzule o oddělitelnosti

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto záručních podmínek nebo smlouva uzavřená na jejich základě byla nebo by se stala neúčinnou nebo by smlouva měla obsahovat mezeru, nebude to mít vliv na platnost zbývajících ustanovení. V takovém případě by neúčinné ustanovení nebo vyplnění mezery mělo být nahrazeno účinným ustanovením, které se co nejvíce blíží hospodářskému účelu smlouvy a současně přiměřeně chrání zájmy obou stran.