“Περιορισμένη εγγύηση διάρκειας ζωής”

– Ισχύει από 01.01.2019 –

Εγγύηση μπάρμπεκιου Monolith | Οι όροι εγγύησης

Είμαστε ευτυχείς που επιλέξατε ένα προϊόν Monolith. Είμαστε πεπεισμένοι για την ποιότητα των προϊόντων μας και ως εκ τούτου σας προσφέρουμε τη σύναψη σύμβασης εγγύησης μαζί μας υπό τους ακόλουθους όρους.

Περιεχόμενο της εγγύησης
Για όλα τα μοντέλα και τα αξεσουάρ της Monolith που παρέχουμε, αυτό

MONOLITH Grill GmbH
Frida-Schröer-Strasse 56
49076 Osnabrück

ξεκινώντας με την πιστοποιημένη ημερομηνία πώλησης, μια περιορισμένη εγγύηση

Η Monolith εγγυάται ότι όλα τα κεραμικά εξαρτήματα δεν περιέχουν ελαττώματα υλικού, κατασκευής και επεξεργασίας για τη διάρκεια ζωής του μοντέλου Monolith, όπως αγοράστηκε από τον αρχικό ιδιοκτήτη. Τα μοντέλα μας Monolith έχουν μέση διάρκεια ζωής 10 ετών. Η Monolith εγγυάται ότι όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα δεν περιέχουν ελαττώματα υλικού, κατασκευής και επεξεργασίας για μια περίοδο πέντε ετών.

Τα εργαλεία ψησίματος (αξεσουάρ Monolith) και τα τραπέζια μπάρμπεκιου δεν περιέχουν ελαττώματα υλικού, κατασκευής και επεξεργασίας για περίοδο ενός έτους.
Εάν το προϊόν Monolith εμφανίζει κάποιο ελάττωμα υλικού, κατασκευής ή επεξεργασίας κατά την περίοδο εγγύησης, όταν χρησιμοποιείται και συντηρείται σωστά και τακτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου μας, είτε θα επισκευάσουμε είτε θα αντικαταστήσουμε το προϊόν σύμφωνα με αυτούς τους όρους στην επιλογή μας. Τα δικαιώματά σας βάσει αυτής της εγγύησης περιορίζονται στην αξίωση για μεταγενέστερη εκτέλεση. Αυτή η εγγύηση δεν παρέχει περαιτέρω αξιώσεις, ιδίως καμία μορφή αποζημίωσης.

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής της εγγύησης
Η εγγύηση περιορίζεται στη χρήση του προϊόντος στο έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας / Ευρωπαϊκής Ένωσης / Ηνωμένου Βασιλείου. Ισχύει για προϊόντα που αγοράστηκαν από εμάς ή από έναν αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένο από εμάς στην προαναφερθείσα περιοχή που αποδεικνύεται από ένα έγκυρο τιμολόγιο ή απόδειξη αντιπροσώπου.

Προσωπικό πεδίο εφαρμογής της εγγύησης

Η εγγύηση ισχύει για τον ιδιωτικό πρώτο αγοραστή του προϊόντος Monolith. Πρώτος αγοραστής είναι το άτομο που αγόρασε το προϊόν ως νέο από εμάς ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους μας στη διεύθυνση https://www.monolith-grill.eu/gr/dealers-directory. Η αξίωση εγγύησης είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται. Η αξίωση εγγύησης λήγει εάν ο πρώτος αγοραστής παραιτηθεί, χάσει ή μεταβιβάσει την ιδιοκτησία του προϊόντος Monolith σε τρίτο μέρος. Για εμπορική χρήση των προϊόντων μας δεν παρέχουμε καμία εγγύηση.

Χωρίς περιορισμό των νομικών σας δικαιωμάτων
Λάβετε υπόψη ότι έχετε ορίσει νόμιμα δικαιώματα από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος Monolith (§§ 433 κ.λ.π. Αυτή η εγγύηση δεν περιορίζει με κανένα τρόπο τα νομικά σας δικαιώματα.

Διεκδίκηση εγγύησης

α) Εάν είναι απαραίτητο να υποβάλετε αξίωση βάσει της εγγύησης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. β) Κατά την υποβολή αξίωσης βάσει της εγγύησης, πρέπει να παρουσιάσετε το αρχικό τιμολόγιο ή την απόδειξη πώλησης που εκδόθηκε από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κατάλληλη επιβεβαίωση. Επιπλέον, πρέπει να ετοιμάσετε μια γραπτή αναφορά ελαττωμάτων και να μας στείλετε το προϊόν για το οποίο έχετε διαμαρτυρηθεί μαζί του, σωστά συσκευασμένο και δωρεάν, με δική σας ευθύνη. Γ) Οι επισκευές εγγύησης πρέπει να πραγματοποιούνται από εμάς ή από αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία εξουσιοδοτημένα από μας. Οι επισκευές που πραγματοποιούνται από άλλες εταιρείες δεν είναι επιλέξιμες για επιστροφή χρημάτων, καθώς αυτές οι επισκευές, καθώς και ζημιά στο προϊόν ως αποτέλεσμα, δεν καλύπτονται από αυτήν την εγγύηση. Δ) Εάν επιδιορθώσουμε ή αντικαταστήσουμε το προϊόν, η αξίωση εγγύησης για την επισκευή ή αντικατασταθέν προϊόν ισχύει για τον υπόλοιπο χρόνο της αρχικής περιόδου εγγύησης. Εξαιρείται παράταση της περιόδου εγγύησης) Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε τέλος διακίνησης 50 € εάν, μετά από εξέταση, διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει αξίωση εγγύησης.
Περιορισμοί της εγγύησης

(α) δεν καλύπτονται από την εγγύηση
Η χρήση του προϊόντος Monolith για εμπορικούς σκοπούς
Φθορά ή ζημιά λόγω φυσιολογικής φθοράς
Συνέπειες της παραμελημένης ή ελαττωματικής συντήρησης
Συνέπειες της υπερβολικής ή ακατάλληλης χρήσης
Φορέστε εξαρτήματα (ειδικά σφραγίδες)

Συνέπειες ακατάλληλης αποθήκευσης ή καθαρισμού (χρήση λειαντικών ή διαβρωτικών καθαριστικών / εργαλείων)
Ζημίες που προκαλούνται από κακή χρήση ή εσφαλμένη εφαρμογή του προϊόντος Monolith

Συνέπειες ανωτέρας βίας, βανδαλισμού, ατυχήματος ή συγκρίσιμων γεγονότων
Συνέπειες από τη χρήση ανταλλακτικών ή αξεσουάρ από άλλους κατασκευαστές

Συνέπειες ελαττωματικής εγκατάστασης
σφάλματα
ή ελαττώματα των προϊόντων της Monolith που δεν αγοράστηκαν από εμάς ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

Έξοδα μεταφοράς και ταξιδιού καθώς και έξοδα συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης της συσκευής.
όλες τις ζημιές και άλλα επακόλουθα ελαττώματα που δεν προκαλούνται άμεσα από το προϊόν Monolith
Εάν το προϊόν Monolith λειτουργεί σε χώρα διαφορετική από τη χώρα για την οποία είχε αρχικά αναπτυχθεί και παραχθεί από εμάς, πρέπει να γίνουν πιθανές αλλαγές στο προϊόν για να το προσαρμόσουμε στα τεχνικά και / ή πρότυπα ασφαλείας αυτής της άλλης χώρας. Αυτές οι αλλαγές δεν οφείλονται σε ελαττώματα υλικού, επεξεργασίας ή κατασκευής του προϊόντος και εξαιρούνται ρητά από αυτήν την εγγύηση. Β) Αυτή η εγγύηση λήγει εάν
έχουν γίνει αλλαγές στο προϊόν Monolith από εσάς ή από τρίτο μέρος
Το προϊόν Monolith συνεχίζει να λειτουργεί παρά το λειτουργικό ή το ελάττωμα χρήσης.
Εφαρμόσιμος νόμος
Αυτή η εγγύηση υπόκειται αποκλειστικά στη γερμανική νομοθεσία εξαιρουμένης της Σύμβασης Πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Ρήτρα χωριστότητας
Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις αυτών των όρων εγγύησης ή της σύμβασης που συνάπτεται βάσει αυτών είναι ή καθίστανται άκυρες ή εάν η σύμβαση περιέχει κενό, η ισχύς των υπόλοιπων προβλέψεων δεν επηρεάζεται. Σε αυτήν την περίπτωση, η άκυρη διάταξη ή για την κάλυψη του κενού θα αντικατασταθεί από μια έγκυρη διάταξη που πλησιάζει τον οικονομικό σκοπό της σύμβασης, ενώ θα διασφαλίζει επαρκώς τα συμφέροντα και των δύο μερών.