“Limited Lifetime Warranty”

– Geldig vanaf 01.01.2019 –

Garantievoorwaarden

We zijn verheugd dat je voor een product van Monolith hebt gekozen. We zijn overtuigd van de kwaliteit van onze producten en bieden je daarom aan om onder de volgende voorwaarden met ons een garantie overeenkomst aan te gaan.

 1. Inhoud van de garantie

Op alle Monolith modellen en accessoires bieden wij,

MONOLITH Grill GmbH
Frida-Schröer-Straße 56
49076 Osnabrück

, vanaf de op de officiële factuur vermeldde aankoopdatum, een beperkte levenslange garantie dat:

 • alle keramische componenten van het aangekochte Monolith model vrij zijn van materiaal-, fabricage- en verwerkingsfouten.
 • alle aan de Monolith bevestigde metalen onderdelen gedurende 5 jaar vrij zijn van materiaal-, fabricage- en verwerkingsfouten. 
 • barbecue tools (Monolith accessoires) en de opklapbare zijtafels gedurende 1 jaar vrij zijn van materiaal-, fabricage- en verwerkingsfouten.
 • buggy’s en teakhouten tafels gedurende 2 jaar vrij zijn van materiaal-, fabricage- en verwerkingsfouten.

Als je Monolith product een materiaal-, verwerkings- of fabricagefout vertoont tijdens de garantieperiode bij correct gebruik en service en regelmatig onderhoud zoals voorzien in onze gebruikershandleiding, zullen we het product naar eigen inzicht repareren of vervangen binnen het kader van deze voorwaarden. Jouw rechten onder deze garantie zijn beperkt tot het recht op aanvullende prestaties. Verdere aanspraken, met name op enige vorm van schadevergoeding, worden niet gedekt door deze garantie.

 1. Geografisch toepassingsgebied van de garantiebescherming

De garantie is geografisch beperkt tot het gebruik van het product op het grondgebied van de Europese Unie. Het is van toepassing op producten die rechtstreeks bij ons of bij één van onze geautoriseerde dealers binnen het bovengenoemde gebied zijn gekocht.

 1. Persoonlijke beschermingsomvang van de garantie

De garantie geldt voor de particuliere eerste koper van het Monolith product. De eerste koper is de persoon die het product als nieuw artikel bij ons of bij een door ons geautoriseerde dealer heeft gekocht. De garantieclaim is persoonlijk en niet overdraagbaar. De garantieclaim vervalt als de eerste koper afstand doet van het eigendom van het Monolith product, het eigendom ervan verliest of overdraagt ​​aan een derde partij. Wij bieden geen garantie voor het commerciële gebruik van onze producten.

 1. Aanspraak maken op de garantie
  a) Indien het noodzakelijk is om aanspraak te maken op de garantie, neem dan contact op met de dealer waar je het product hebt gekocht.
  b) Bij het indienen van garantieclaims dien je de originele factuur of een door de geautoriseerde dealer afgegeven betalingsbewijs danwel een overeenkomstige bevestiging te overleggen. Je dient ook een schriftelijk defectenrapport op te stellen en het betreffende product, naar behoren verpakt, kosteloos naar ons te verzenden, dit op eigen risico.
  c) Garantiereparaties moeten door ons of door ons geautoriseerde gespecialiseerde dealers of reparateurs worden uitgevoerd. Voor reparaties die door andere bedrijven worden uitgevoerd, heb je geen recht op vergoeding, aangezien dergelijke reparaties en de schade aan het product die hierdoor wordt veroorzaakt, niet onder deze garantie vallen.
  d) Indien we het product repareren of vervangen, geldt de garantieclaim voor het gerepareerde of vervangen product binnen de resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode. Een verlenging van de garantieperiode is uitgesloten.
  e) We behouden ons het recht voor om verwerkingskosten van € 50 in rekening te brengen als na verificatie is vastgesteld dat er geen garantie van toepassing is en deze derhalve niet kan worden geclaimd.
 2. Beperkingen van de garantie
  a) Het volgende valt niet onder de garantie:
  • Het gebruik van het Monolith product voor commerciële doeleinden
  • Slijtage of schade door normaal gebruik
  • Gevolgen van nagelaten of onjuist onderhoud
  • Gevolgen van overmatig of oneigenlijk gebruik
  • Aan slijtage onderhevige delen (met name afdichtingen)
  • Gevolgen van onjuiste opslag of reiniging (gebruik van schurende of bijtende reiniginsmiddelen/-tools)
  • Schade veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik van het Monolith product
  • Gevolgen van overmacht, vandalisme, ongevallen of soortgelijke gebeurtenissen
  • Gevolgen van het gebruik van onderdelen of accessoires van andere fabrikanten
  • Gevolgen van onjuiste installatie
  • Fouten of defecten in Monolith producten die niet bij ons of een door ons geautoriseerde dealer zijn gekocht
  • Transport- en vervoerskosten, evenals kosten als gevolg van de montage of demontage van het apparaat;
  • alle niet direct aan het Monolith product opgelopen schade en andere daaropvolgende defecten
  • Als het Monolith product wordt gebruikt in een ander land dan waarvoor het oorspronkelijk is ontwikkeld en geproduceerd en eventuele wijzigen aan het product moeten worden aangebracht om het aan te passen aan de technische en/of veiligheidsgerelateerde normen van dit andere land. Dergelijke wijzigingen zijn niet te wijten aan materiaal-, verwerkings- of fabricagefouten in het product en zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie.

  b) Deze garantie vervalt indien:

 • jij of een derde partij wijzigingen aan het Monolith-product hebt/heeft aangebracht.
 • het Monolith product gebruikt blijft worden ondanks de aanwezigheid van een functioneel of gebruiksdefect.
 1. Salvatorische Clausule

Indien individuele bepalingen van deze garantievoorwaarden of de op basis daarvan gesloten overeenkomst ineffectief zijn of worden of indien de overeenkomst een regelingsleemte bevat, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. In dit geval moet de ineffectieve bepaling of het opvullen van de leemte worden vervangen door een effectieve bepaling die het dichtst mogelijk bij het economische doel van de overeenkomst komt en tegelijkertijd een passende bescherming van de wederzijdse belangen biedt.